มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
คณะมนุษยศาสตร์
มีความเป็นเลิศด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนนิเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
มีส่วนร่วมในการนำความรู้
ไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


 
 


" รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557"

- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร
04-11-2556
 
 นิสิตภาควิชาวรรณคดี แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อย งามตา ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ให้แก่นิสิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก
 
Department of Literature Faculty of Humanities Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900, THAILAND
Tel. 02 579 5566 Ext. 4401 Fax. 02 940 6979 e-mail: lit@ku.ac.th
 
© 2013 Department of Literature @ Kasetsart University