อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี


 
ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงค์วาน
ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์
๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖-๘
ต่อ ๔๔๐๑
โทรสาร ๐๒ ๙๔๐ ๖๙๗๙
e-mail: lit@ku.ac.th


Track Websites
ภาควิชาวรรณคดีมุ่งสู่ความเป็นผู้นาในด้านการศึกษาวรรณคดีเชิงสหศาสตร์ สร้างผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ ธำรงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ภาษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาวรรณคดี
 
 
 
ความเป็นมา ภารกิจ ปณิธานและวัตถุประสงค กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การบริหารองค์กร ผลงานภาควิชา
ประกันคุณภาพ ผลงานบุคลากร
บุคลากร ผลงานนิสิต
นิสิต ข้อมูลบริการทางวิชาการ
หลักสูตร บทความ
ตัวอย่างแผนการศึกษา รายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา ข่าวสาร
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน กิจกรรมพิเศษ
ประมวลการสอน การรับนิสิต


 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก
Department of Literature Faculty of Humanities Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900, THAILAND
Tel. 02 579 5566 Ext. 4401 Fax. 02 940 6979
e-mail: lit@ku.ac.th
 
© 2014 Department of Literature